Økonomi

Økonomi

Hvad koster det at gå på efterskole?

Prisen for at være elev på Kerteminde Efterskole i
skoleåret 24/25 er 2.980 kr. pr. uge i 42 uger.

 

Beregn prisen på opholdet på Efterskoleforeningens hjemmeside.

Se regler og vilkår her.

Skolebetaling og
betalingsbetingelser

Hvad koster det at gå på efterskole?:
 • Til betaling af skolepenge giver staten et lovbefalet tilskud, som fastlægges ud fra husstandens indtægtsgrundlag 2 år før ønsket optagelse. Skolen søger dette tilskudt. Skema hertil fremsendes i foråret inden skoleåret starter.
 • Hvis man kontakter os og opgiver sine indtægtsforhold, kan vi udregne, hvad et efterskoleophold koster hos os. Ugebetalingen udgør for år 2024/25 er 2.980,- før fradrag af statsstøtten.
 • I skolebetalingen er medregnet udgiften til vor vinterlejrskole, som for tiden foregår i Norge – vores studietur, som for tiden foregår i Berlin, og ligeså udgifter til diverse andre emneuger året igennem.
Indmeldelsesgebyr og depositum:
 • Gebyret på kr. 1.200,- opkræves EFTER tilmelding til skolen er foretaget på vores hjemmeside, samt efter besøg og interview af eleven. Denne del af skolebetalingen er en engangsudgift og tilbagebetales IKKE.
 • 1. september inden skolestart indbetales 1. rate depositum på kr. 1.500,-. 1. marts inden skolestart indbetales 2. og sidste rate depositum på kr. 1.500,-. Dette bekræfter, at man stadigvæk ønsker pladsen.
 • Returnering af depositum. Sidst i juli måned, når skoleåret er slut, tilbagebetales depositum med fradrag af skoledragt og eventuelle skyldige beløb. (Se ’Ekstra udgifter’)
Udeblivelse/framelding, opsigelse, bortvisning m.v.:
 • Udeblivelse/framelding fra opholdet:
  Såfremt en elev udmeldes efter 1. marts inden skolestart, opkræves der et frameldelsesgebyr på kr. 1.500,- Udmeldes eleven efter 1. juni inden skolestart, opkræves der et frameldingsgebyr på kr. 3.000,-. Gebyret modregnes i indbetalt depositum.
 • Opsigelse:
  Afbryder en elev opholdet i skoleforløbet opkræves der et afbrydelsesgebyr på 2 ugers skolepenge uden statsstøtte. Vi opkræver skolepenge til og med den uge, man afbryder skoleforløbet i. Afbryder man skoleforløbet midt i en uge, får man ikke statstilskud til denne uge. Afbryder man opholdet inden der er gået 2 uger, får man ikke statstilskud.
 • Misligholdelse:
  Overholder en elev ikke skolens regler betragtes dette som misligholdelse, og skolen har ret til at bortvise eleven. Bortviser skolen en elev opkræves der et afbrydelsesgebyr på 2 ugers skolepenge uden statsstøtte. Man bliver opkrævet skolepenge til og med den uge, hvor bortvisningen sker. Sker bortvisningen midt i en uge, får man ikke statstilskud til denne uge. Sker bortvisningen inden der er gået 2 uger, får man ikke statstilskud.
 • Erstatning:
  Eleven skal erstatte de skader eleven forvolder. Såfremt elevens forældre/værges forsikring ikke dækker, mens eleven opholder sig på efterskolen, forpligter forældre/værge sig til sammen med eleven, at erstatte skader forvoldt af eleven.

Skolen opfordrer alle til at tegne en familie/ulykkesforsikring, samt en ansvarsforsikring mens eleven går på skolen.

Fritagelse for undervisning i løbet af skoleåret:
 • En elev kan som udgangspunkt ikke fritages for undersivning/ophold på skolen i flere dage (eksempelvis for at tage på ferie med forældre) uden for skolens ferier. Ved et sådan afbræk af opholdet er skolen ikke berettiget til tilskud fra staten i de berørte kursusuger, og der kan heller ikke ydes statslig elevstøtte. Ønsker forældrene alligevel at tage eleven ud i nogle dage, og giver skolen tilladelse hertil, vil forældrene ud over den normale egenbetaling – skulle dække skolens tab i tilskud og den mistede statslige elevstøtte, hvilket vil beløbe sig til 2.500,- pr. berørt kursusuge.
Ekstra udgifter:
 • Det er obligatorisk, at alle elever skal købe en skoledragt (træningsdragt) med navn og logo – pris max kr. 700,-. Dette trækkes i depositummet.
 • Hvis eleven på skolens værksteder, ud over de bundne opgaver, fremstiller ting, som er til eget brug, tillader vi os at fremsende en faktura på materialerne. Dette trækkes i depositummet.
 • Hvis eleven ønsker at købe årstrøjen, trækkes dette i depositum.
 • Hvis eleven ønsker at erhverve PADI’s dykkercertifikat koster dette kr. 2.700,- i skoleåret 23/24.
 • Hvis eleven har jagttegn som valgfag er der egenbetaling, som afregnes direkte med Jagtforeningen. Skolen betaler for jagtprøven.
 • Egenbetaling for golflinjen: I skoleåret 23/24 kr. 4.500,- inkl. leje af skab. Eget forbrug af bolde, handsker og tees.
 • Egenbetaling for kørekort: Vælger eleven at tage kørekort som valgfag, er der en egenbetaling jvf. køreskolens hjemmeside: gitteogtom.dk.

#KERTEMINDEEFTERSKOLE